NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH CLC NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM 2023

THỜI GIAN KẾT THÚC 17 GIỜ NGÀY 29/8/2023

Kiểm tra danh sách giao dịch chưa thành công (bấm vào đây)